Stanoviska

  • Stanovisko schválené VV 14.3.2024. Stanovisko vyslovuje nesouhlas s označením kampaně ZKRATKY jako preventivní a znepokojení nad vynakládáním finančních prostředků na neefektivní způsoby prevence.
  • Stanovisko schválené VV 10.2.2023. Navazuje na předchozí stanoviska ČAA, která prohlašují, že certifikované kurzy akreditované MZČR poskytují absolventům zvláštní odbornou způsobilost, tzv. index S4 jako podmínku pro možnost vykazování zdravotnických výkonů adiktologa. Kurz organizace SANANIM z.ú. s názvem "Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí" je pro kvalifikaci nositele se mzdovým indexem S4 dostačující.
  • Stanovisko schválené 6.10.2022 ve spolupráci s KAD. Reakce na vznikající standard nových služeb v rámci reformy duševního zdraví. Stanovisko deklaruje, že není rozdíl mezi adiktologem, který získal odbornou způsobilost vysokoškolským studiem a adiktologem, který má tuto způsobilost uznanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tedy tzv. uznaní adiktologové jsou zcela standardní legální adiktologové.
  • Stanovisko schválené VV 26.10.2022. V návaznosti na stanovisko o uznaných adiktolozích navrhuje znění podmínek získání indexu S4.
  • Stanovisko ČAA z 26.10.2021 k návrhu MZ ČR na změny ve vyhlášce 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků. Cílem stanoviska bylo trvat na rozšíření možností indikace péče, nikliv zúžení, jak navrhovalo MZ.