AKTIVITY

Na základě spolupráce Výkonného výboru a Členské základny se Asociace podílí na aktivitách vedoucích k rozvoji profese.

Oblasti aktivit ČAA

Veřejnosprávní a odborná sféra

ÚČAST V TÉMATICKÝCH SKUPINÁCH A HÁJENÍ PROFESE ADIKTOLOGA

Jednou z klíčových aktivit je podílet se na odborných, meziVeřejnosprávní aktivityrezortních a jiných správních pracovních skupinách. Profesní organizace svou působností monitoruje pozici adiktologů, účastní se diskuzí a sleduje vývoj pracovního a legislativního prostředí. 

Akreditace akcí

OBLAST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘEHLED KVALITNÍCH AKCÍ

Prostřednictvím naší kreditní komise poskytujeme akreditaci vzdělávacím akcím na základě zaslané žádosti. Akreditace akce poskytuje přehled o kvalitních a adekvátních vzdělávacích akcí pro adiktology v rámci procesu celoživotního vzdělávání.

Vzdělávání adiktologů

MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ADIKTOLOGA

Poskytujeme informace o možnostech vzdělávání v oboru. Na základě spolupráce s našimi partnery sdílíme odkazy na vzdělávací akce. Podílíme se na rozvoji dalších stupňů kvalifikace, aktuálně například na specializačním vzdělávání Klinický adiktolog.

Prostor pro diskuzi a spolupráci

ODBORNÁ SEKCE PRO VÝKON PROFESE ADIKTOLOGA

Pro zajištění rozvoje a zkvalitňování profese adiktologa je nezbytná možnost diskuze a spolupráce v rámci odborné obce. Asociace zajišťuje setkávání adiktologů v rámci setkání Odborné sekce pro výkon profese adiktologa, jež je platformou pro sdílení potřeb a zkušeností.


DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY

Smlouvy s pojišťovnami - pilotní projekt

Pilotní program VZP probíhal v letech 2016-2017, zapojeno bylo 7 ambulantních zařízení. Tento program jako první sledoval vykazování adiktologických výkonů a slouží jako podklad k dalšímu vyjednávání zlepšení podmínek financování. Kompletní zprávu, odevzdanou v loňském roce, naleznete ke stažení níže. Závěr zprávy viz text níže.


Shrnutí (viz kompletní zpráva):

"Ukázalo se, že adiktologické ambulance vyplňují prázdná místa v oblasti poskytování ambulantní léčby u osob s diagnózou závislosti. Ambulantní péče u odborností, které se závislým také věnují (psychiatr, klinický psycholog) je i nadále fakticky těžko dostupná z důvodu přetížení dalšími diagnózami. Podařilo se prokázat, že poskytování adiktologické péče má pozitivní efekt na zdraví pacienta (v bio-psychosociálním rozměru). Zdraví pacientů se z velké části léčbou podařilo buď zlepšit, případně zastavit jeho zhoršování.

Pro faktické zvýšení dostupnosti odborné adiktologické péče doporučujeme snížení prahu pro vstup pacienta do léčby nebo reálné zvýšení dostupnosti psychiatrické péče tak, aby pacienti nemuseli na léčbu čekat několik měsíců, tak jak se to aktuálně děje. Vedle toho doporučujeme rozšíření adiktologické péče do všech regionů ČR, ideálně v rozsahu alespoň jedné ambulance pro každý okres.

Jako velmi důležité vnímáme rozšíření povědomí o důležitosti adiktologické péče jak mezi laickou veřejností (pacienti), tak mezi veřejností odbornou (lékaři, farmaceuti, nelékařské zdravotnické profese).

Pilotní program nenaplnil očekávání finanční stability a předvídatelného finančního zdroje. Limity frekvence i délky jednotlivých výkonů jsou nedostatečné pro adekvátní péči a jsou nedostatečně ohodnoceny např. ve srovnání s jinými profesemi.

Jako pozitivní se ukázalo rozšíření o další finanční zdroj. Nicméně tento zdroj není dostatečný v té míře, aby pomohl k osamostatnění se od veřejných (dotačních) zdrojů. To s sebou samozřejmě nese riziko finanční nestability a nepředvídatelnosti financování, což ohrožuje poskytování péče samotným pacientům a v důsledku vede k eskalaci zdravotních a sociálních problémů."