Účast na jednání RVKPP

12.08.2022

Dne 12.7.2022 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, kterého se zúčastnila také zástupkyně za ČAA. 


Na programu jednání byly následující body:

  • Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky) 
  • Vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky 
  • Zpráva o digitálních závislostech v ČR 2022 
  • Dekriminalizace trestní drogové politiky v ČR 
  • Vyhodnocení prvního roku realizace Konceptu struktury zpráv v oblasti závislostí (za r. 2021) 
  • Prodloužení platnosti dokumentu Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republice: východiska a akční plán na období 2022-2024 
  • Návrh na změnu Jednacího řádu a statutů výborů Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí 
  • Materiály pro informaci a) Zpráva Ministerstva zemědělství o zajištění a vyhodnocení kontrolní činnosti v souvislosti se zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, a jeho prováděcími předpisy, se zaměřením na oblast tabákových a souvisejících výrobků (a alkoholu) za rok 2021 b) Zpráva Generálního ředitelství cel za rok 2021 o plnění aktivity 3.24 z Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021 c) Výsledky výzvy k podání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR na rok 2022  
  • Různé 


Se závěry jednání se můžete seznámit prostřednictvím přiloženého odkazu.