Tisková zpráva ADI sektoru k projektu RAS

27.09.2021

Dne 22.9.2021 jsme podpořili aktivitu A.N.O. týkající se upozornění na výstupy končícího projektu "Rozvoj adiktologických služeb".

Znění tiskové zprávy zde:

A. N. O. - Asociace nestátních organizací, České asociace adiktologů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Adiktologický sektor vítá výstupy pětiletého projektu Rozvoje adiktologických služeb. Mohou znamenat nejdůležitější milník v českém přístupu k závislosti na alkoholu, tabáku, hazardu či nelegálních drogách.

Za nejdůležitější považují odborníci zpracované legislativní návrhy na zakotvení adiktologických služeb a jejich financování prostřednictvím Agentury pro koordinaci a financování po vzoru Národní agentury pro sport či nově transformovaného Fondu audiovize. Doufají, že premiér a poslanec Andrej Babiš, v jehož gesci tento návrh zákona vznikal, se v příštím funkčním období sněmovny zasadí o jeho přijetí.

23. září 2021 - Čeští odborníci na závislosti představili hlavní výstupy velkého vládního projektu "Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky", zkráceně "Rozvoj adiktologických služeb" (RAS). Projekt, který začal 1. září 2016 a stál desítky milionů korun, formálně skončil poslední srpnový den. Jedná se o rozsáhlý projekt, který mapoval mj. klady i nedostatky dosavadního systému péče o závislé a jejich blízké v České republice a věnoval se i mezinárodnímu srovnání systémů péče o závislé v ostatních zemích. Nejdůležitějším výstupem pro příští funkční období jsou pak zpracované návrhy zákona na potřebné posílení a zvýšení efektivity péče o závislé a na zřízení speciální Agentury pro koordinaci a financování služeb. Tím bylo naplněno dlouholeté volání celého adiktologického sektoru po vzniku nástroje na stabilní financování. Nyní stačí v příštím funkčním období sněmovny zákon přijmout.

Projekt začal za působení Jindřicha Vobořila na postu Národního protidrogového koordinátora, trval 4 roky, stál celkem desítky milionů korun a byl dokončen na konci srpna tohoto roku. Autorem návrhu Adiktologického zákona, který uchopuje legislativně tyto služby a zavádí Agenturu, je zkušený legislativec a bývalý poslanec Petr Pleva, který řadu let pracoval na Úřadu vlády a měl na starosti právě legislativu v oblasti drog a závislostí. Díky práci jeho a celého týmu projektu je to nejdůležitější připraveno - kompletní paragrafové znění zákona včetně jeho důvodové zprávy.

"Děkujeme premiéru Babišovi, pod kterým celá protidrogová agenda funguje (premiér Babiš je předsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a pod Úřad vlády je zařazena celá protidrogová agenda, pozn.), že tým jeho úředníků a odborníků dokončil potřebný legislativní návrh. Celý projekt, v jehož rámci tento návrh vznikl, stál desítky milionů korun a my ho považujeme za velice kvalitní a věříme, že příští vláda tento již hotový zákon obratem předloží do legislativního procesu," říká Helena Rampachová, předsedkyně dozorčí rady A.N.O. - Asociace nestátních organizací, členka Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

"Agentura pro koordinaci a financování adiktologických služeb a jejich legislativní vymezení zapadá do linie, kterou tato vláda razí - tvorba specializovaných agentur či fondů pro specifické oblasti. Po Národní agentuře pro sport či transformaci Státního fondu kinematografie na Fond audiovize nyní přichází vláda se třetím důležitým počinem, speciální Agenturou pro adiktologické služby, která má financovat nejen potřebnou péči o závislé a pomoc jejich blízkým, ale také veškerý potřebný adiktologický výzkum a vzdělávání v souvislosti s plněním úkolů stanovených v Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027," konstatuje Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, člen Rady vlády.

"O existenci tohoto paragrafového znění zákona, který vytvořil tým odborníků z Úřadu vlády, postupně informujeme jednotlivé strany a věříme, že přijetí tohoto zákona podpoří. Půjde totiž po letech práce konečně o docílení stabilního prostředí pro fungování zdravotních a sociálních služeb pomáhajících závislým a jejich rodinám. Hlavním benefitem je přínos pro občany, protože může významně klesnout nemocnost, úmrtnost, kriminalita a další negativní jevy se závislostmi spojené," uvádí Matěj Hollan, ředitel A.N.O. - Asociace nestátních organizací.

Nadřízeným orgánem protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejímž předsedou je premiér Babiš. "Věříme, že Rada vlády výstupy projektu včetně jmenovaného legislativního návrhu schválí, stejně jako následně vláda. Jde o výstupy odborného, nikoliv politického charakteru, takže očekáváme hladké projednávání. Současně je to také odpověď na výstupy auditů Úřadu vlády a Nejvyššího kontrolního úřadu, které jasně deklarují, že je potřeba legislativně právní a procesní aspekty, především financování protidrogové politiky, změnit. Tato změna je nyní připravena, stačí ji tedy jen schválit," konstatuje Jindřich Vobořil, předchozí Národní protidrogový koordinátor a ředitel Společnosti Podané ruce.

"Zákon přináší přelomovou věc: agenda závislostí a přidělování dotací by přestala konečně být "trnem v oku" Úřadu vlády, který se jí snaží opakovaně zbavit a přesunout ji na Ministerstvo zdravotnictví, které zajišťuje současně stovky jiných a z pohledu rezortu důležitějších agend, a byla by zřízena jako samostatný útvar - samostatná rozpočtová kapitola se samostatným vedením, která bude mít svou "hlavu" - národního protidrogového koordinátora. To samo o sobě zaručí větší stabilitu financování. Musíme si uvědomit, že adiktologické služby, o kterých tu mluvíme, odborně pečují každý den o tisíce lidí se závislostí a poskytují odbornou péči i jejich rodinám a blízkým," upozorňuje Anna Volfová, předsedkyně České asociace adiktologů.

"Negativní dopady závislostí jsou značné: poruchy duševního i tělesného zdraví, nehody, sebevraždy, rozpady rodin, snížená produktivita práce, nezaměstnanost, zameškávání školní docházky, kriminalita a tak dál. Kvalitní a dostupnou prevencí a léčbou je možné negativní dopady závislostí zásadně snížit. Nutnou podmínkou je ovšem kromě fungující sítě služeb pro závislé i její dobré řízení, ideálně v podobě ustanovení navrhované agentury, aby měla tato agenda patřičnou váhu. U sportovní agentury i kinematografie a nově celé audiovize už o přínosech pro dané odvětví nikdo nepochybuje. U závislostí jde o totéž. Okamžitě po volbách je proto třeba zahájit legislativní proces, aby agentura mohla pro adiktologické služby začít co nejdříve skutečně fungovat," uzavírá Matěj Hollan, ředitel A.N.O. - Asociace nestátních organizací.