SEMIRAMIS otevírá supervizní výcvik!

10.02.2021

Výcvik supervizorů ve školství

CVA SEMIRAMIS z. ú.

Popis výcviku

Výcvik supervizorů ve školství je zaměřen na vybavení profesionálních pracovníků z širokého spektra pomáhajících profesí pro kompetentní supervizní práci s pedagogy a ostatními pracovníky ze školního prostředí. Cílem výcviku je vybavit účastníky takovými znalostmi a dovednostmi, aby se z nich stali kompetentní supervizoři pro oblast školství. Výcvik se také zaměřuje na rozvoj zdravých pocitů a postojů supervizora k druhému člověku. Ty následně podporují tvorbu supervizního vztahu postaveného na důvěře, otevřenosti, vědomí odlišností a smyslu pro vzájemné hledání.

Nabízíme výcvik, který zohledňuje specifika školního prostředí a snaží se díky specializovaným supervizorům o podporu rozvoje zdravé a otevřené atmosféry, která jde proti běžné školské kultuře závislosti a osamocení. Supervizoři získají kompetence směřující k vyšší profesionalitě pedagogů při práci s dětmi i s rodiči. Tato profesionalita sleduje nejen využívání efektivních nástrojů, ale také získání nových pohledů na svou práci a vytvoření osobnostního profilu pedagoga, který může být zdravým vzorem pro své žáky a může vytvářet ve škole zdravé, bezpečné a otevřené prostředí.

Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou. Chceme vytvořit otevřené výcvikové prostředí, ve kterém je možné učit se od zkušených supervizorů i od sebe navzájem, kde je možné dělat chyby, zkoušet nejrůznější přístupy a společně nacházet vhodná řešení.

V rámci výcviku bude nastavena spolupráce za účelem výzkumu v supervizi ve školství mezi katedrou psychologie PedF UK a frekventanty výcviku.

Komu je výcvik určen

Pracovníkům pomáhajících profesí a pedagogům (sociálním pracovníkům, psychologům, psychoterapeutům, pedagogům, speciálním pedagogům, sociálním pedagogům atd.), kteří splňují vstupní požadavky výcviku.

Vstupní požadavky

Ukončené VŠ vzdělání humanitního směru (minimálně Bc.), minimální věk 30 let, minimálně 10 letá zkušenost z přímé práce s klienty/žáky, aktuální práce s klienty/žáky během trvání výcviku, minimálně započatý akreditovaný psychoterapeutický výcvik s prvky sebezkušenosti (případně jiný výcvik/kurz z oblasti práce s klienty/žáky s dotací minimálně 250 hodin a zahrnující sebezkušenost v rozsahu alespoň 50 hodin), minimálně 3 letá zkušenost s vlastní supervizí (alespoň 50 hodin naplněných individuální a skupinovou supervizí).

Počet účastníků

15-22

Odborní garanti

Hlavní garant výcviku - PaedDr. Michael Chytrý

Garantka výcviku za oblast školství - PhDr. Lenka Skácelová

Lektoři

PaedDr. Michael Chytrý

PhDr. Lenka Skácelová

Mgr. Pavel Plaček

PhDr. Jiří Broža

Mgr. Michal Zahradník

Mgr. Ondřej Počarovský

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Doc. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.

PhDr. Jiří Libra

PhDr. Richard Braun

Rozsah výcviku

242 hodin:

 • 192 výcvikových hodin během 12 výcvikových setkání (jedno dvoudenní setkání 1x za 2 měsíce - 16 hodin)
 • 20 hodin vlastní supervizní práce v průběhu výcviku
 • 30 hodin supervize vlastní supervizní práce v průběhu výcviku

Cena výcviku

58.000 Kč (po individuální dohodě lze rozložit na splátky)

Místo konání výcviku

Kapucínský klášter Mnichovo Hradiště

Přihlášení se do výcviku

Zaslání strukturovaného profesního životopisu, motivačního dopisu (má motivace pro vstup do supervizního výcviku, mé osobnostní klady pro práci supervizora/mé osobnostní brzdy či překážky pro práci supervizora), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o alespoň započatém psychoterapeutickém výcviku.

Podmínky získání osvědčení z výcviku

 • 85% účast na výcvikových setkáních (povolená absence 40 hodin)
 • 100% vlastní supervizní práce doložená zápisy ze supervize (20 hodin práce + 20 zápisů)
 • 100% supervize vlastní supervizní práce doložená podpisem supervizora (30 hodin vlastní supervize + potvrzení doložené podpisem supervizora)
 • odevzdání závěrečné písemné kazuistiky vlastní supervidované supervizní práce v rozsahu max. 10 stran
 • účast na závěrečném výcvikovém setkání - složení závěrečné zkoušky

Program výcviku

Program 12 výcvikových setkání:

· Já a supervize 26.4.-27.4.2021 (Mgr. Pavel Plaček)

 • motivace pro práci supervizora ve školství (proč být supervizorem)
 • zkušenosti s přijímáním a poskytováním supervize
 • účel supervize, součásti supervize - manažerská, vzdělávací, podpůrná, atd.
 • pozitiva/negativa supervize
 • vlastnosti dobrého supervizora
 • já v roli supervizora

· Školský systém v ČR 7.6.-8.6.2021 (PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová,Ph.D., Doc. Mgr. Irena Smetáčková,Ph.D.)

 • škola jako instituce
 • pedagogové v českém školství (jejich role, potřeby, status, motivace, atd.)
 • specifika supervize ve školství

· Psychoterapeutické směry a supervize/Kontraktování v supervizi 20.9.-21.9.2021 (Mgr. Michal Zahradník)

 • psychoterapeutické směry a jejich pojetí, zaměření supervize
 • co jednotlivé směry v supervizi akcentují
 • tvorba supervizní smlouvy
 • odpovědnosti/zaměření/smluvní strany/podmínky supervize
 • mlčenlivost
 • práce s dokumentací v supervizi
 • Supervizní mapy a modely 29.11.-30.11.2021 (Mgr. Michal Zahradník)
 • ujasnění a rozpoznání hranic a rolí v supervizi
 • zmapování vlastního supervizního stylu
 • rozvinutí nových supervizních stylů
 • Supervizní nástroje 24.1.-25.1.2022

(PhDr. Richard Braun)

 • druhy/typy intervencí
 • práce s motivací/odporem
 • práce s nemotivovanými supervidovanými (necítí potřebu supervize, ale musí se účastnit)
 • tvořivé intervence
 • Proces v supervizi, supervizní vztah 21.3.-22.3.2022

(PhDr. Jiří Broža)

 • vytvoření atmosféry (empatická, upřímná, přiměřená, důvěryhodná, bezprostřední)
 • fáze v průběhu supervize
 • důležitost vztahu při supervizní práci - jeho budování, vývoj, ukončení
 • práce s přenosy a protipřenosy
 • Etika v supervizi 23.5.-24.5.2022

(PhDr. Jiří Libra)

 • co supervize je/co supervize není (supervize/terapie/poradenství/koučing)
 • téma moci, etické zásady, transkulturní kontext, přizpůsobení se individuálním odlišnostem a respekt k nim
 • vytváření etické citlivosti/formulace morálního postupu/etické rozhodování
 • Individuální supervize 19.9.-20.9.2022

(PaedDr. Michael Chytrý)

 • supervizní práce s jednotlivcem
 • specifika práce s lidmi na různých pozicích ve školském systému (ředitelé, školní metodici prevence, speciální pedagogové atd.)
 • specifika supervizního vztahu při individuální supervizi s ohledem na školní prostředí
 • Skupinová supervize 28.11.-29.11.2022

(PaedDr. Michael Chytrý)

 • fáze vývoje skupiny, skupinové procesy
 • skupinová dynamika
 • role ve skupině
 • specifika supervizního vztahu při skupinové supervizi s ohledem na školní prostředí
 • Týmová supervize 23.1.-24.1.2023

(Mgr. Ondřej Počarovský)

 • stádia vývoje týmu a organizace, skrytá kultura
 • týmová supervize z pohledu typologie členů týmu - týmové role
 • kontext školy jako organizace/instituce - organizační struktura
 • pedagog jako součást týmu, fungování pedagogického sboru
 • specifika supervizního vztahu při týmové supervizi s ohledem na školní prostředí
 • Zpětná vazba v supervizi 20.3.-21.3.2023

(Mgr. Ondřej Počarovský)

 • zpětná vazba jako supervizní nástroj
 • zpětná vazba jako důležitá dovednost kompetentního supervizora
 • zásady pro efektivní zpětnou vazbu (jasná/osobní/pravidelná/vyvážená/konkrétní)
 • evaluace supervizní práce
 • Hodnotící setkání 22.5.-23.5.2023
 • závěrečná zkouška

Svou přihlášku (v podobě - profesního životopisu, motivačního dopisu, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, dokladu o psychoterapeutickém výcviku) prosím odesílejte na mailovou adresu cva@os-semiramis.cz.

Pro případné dotazy kontaktuje vedoucí CVA SEMIRAMIS z.ú. Bc. Petru Kristlovou

(cva@os-semiramis.cz, tel.: 775 950 006).

Těšíme se na vás a naši budoucí spolupráci.

tým CVA SEMIRAMIS z.ú.