První paralelní sekce - Dětská adiktologie

02.11.2022

Vážení kolegové,
závěrečný odpolední blok si můžete namíchat dle svého gusta - mezi jednotlivými příspěvky je vždy 5 minut přestávka, během této přestávky je možné přecházet mezi jednotlivými příspěvky v daném bloku. 
Zde představujeme sekci o dětské adiktologii:


14:15 / 15:50 - Dětská adiktologie / velký sál


1/ Zuzana Pavelcová: Nelátkové (digi)závislosti - prevence a léčba

Anotace: V posledních letech se čím dál častěji na ordinace dětských psychiatrů, psychologů a adiktologů obracejí rodiče s tím, že jejich dítě je závislé na mobilu nebo počítači. Příspěvek se věnuje problematice digitálních závislostí a jejich současnému pojetí. Autorka posluchače provede možnostmi prevence - shrne obecná doporučení týkající se času stráveného před obrazovkou pro jednotlivé věkové kategorie a možnosti digitální výchovy. Věnovat se bude postupům a možnostem léčby škodlivého užívání internetu a závislosti a zkušenostem v rámci ambulance dětské a dorostové adiktologie.

2/ Eva Aigelová, Jaroslava Suchá, Miroslav Charvát, Helena Pipová, Martin Dolejš: Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí

Anotace: Příspěvek představí projekt, který se zaměřuje na tvorbu metodického materiálu pro odborníky určeného k rozvoji kvality služeb v oblasti problematického a závislostního užívání internetu, digitálních her a sociálních sítí u dospívajících ve věku 11-18 let.

Cílem projektu je vytvořit metodické doporučení v podobě monografie, které přinese aktuální informace k vybraným digitálním závislostem a soubor ověřených intervenčních postupů založených na rešerši dosavadního adiktologického, psychologického a pedagogického výzkumu. V rámci příspěvku bude základní obsah metodiky představen.

Součástí této metodiky budou validní screeningové psychodiagnostické metody pro zhodnocení závažnosti obtíží souvisejících s daným rizikovým chováním v oblasti digitálních závislostí. Dílčím cílem projektu tedy bude převedení ověřených evidence-based nástrojů ze zahraničí, které se věnují vybraným digitálním závislostem a které disponují kvalitními psychodiagnostickými charakteristikami. Tuto část budou tvořit psychodiagnostické screeningové metody zhodnocující totožné oblasti navazující na již uvedený teoretický podklad metodiky. Tyto psychodiagnostické screeningové nástroje budou současně poskytnuty i v elektronické podobě. Součástí projektu tedy bude vytvoření softwarové uživatelské platformy, která bude obsahovat online verzi zmíněných metod.

3/ Tomáš Jandáč, Michal Miovský: Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování

Anotace: Autoři představí podobu a podstatu webového portálu IPREV, který bude sloužit jako nástroj pro podporu tvorby, rozvoje a šíření preventivních programů v oblasti podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování. Ve spojení s projektem COPERISK slouží platforma jako implementační fáze předešlých projektů VYNSPI1 a VYNSPI2. Portál v sobě integruje (a) národní databanku ověřených programů prevence pro školy, včetně implementační podpory, (2) systémovou podporu vzdělávání pracovníků v prevenci a metodickou pomoc pro jejich práci, (3) nástroje podpory kvality včetně monitorovacího systému SEPA a podpory systému certifikací. Všechny služby jsou poskytovány zdarma mají napomoci ke zvýšení dostupnosti příkladů dobré praxe, základních informací o prevenci pro různé cílové skupiny a podporovat profesionály pracující nejen v oblasti primární prevence, školství a zdravotnictví. Platforma vznikla díky spolupráci konsorcia institucí: Univerzita Karlova, OSPRCH, SZÚ, PPP Brno a Diagnostický ústav Krč.

4/ Helena Horálek: Práce s rodinným systémem v oblasti látkových závislostí - případová studie

Anotace: Příspěvek se zaměřuje na práci s rodinným systémem a tématem látkových závislostí. V případové studii bude přiblížena diagnostická etapa, která byla zaměřena na zjištění a hledání příčin, které vedly k rizikovému chování a následně závislostnímu chování. Dále přiblíží práci s rodinným systémem v průběhu dvou let. Příspěvek na závěr reflektuje limity poradenské/terapeutické činnosti v práci s rodinným systémem.