Po obědě si dáme Nové přístupy v adiktologii!

31.10.2022

Vážení kolegové,
po obědě se můžete těšit na první odpolední blok představující některé Nové přístupy v adiktologii:


12:30 / 14:00 - Nové přístupy v adiktologii


1/ Jiří Dvořáček: Co nás o závislosti může naučit moucha?

Anotace: Závislost z hlediska neurobiologického je chápána jako libostní porucha - jako dysregulace mozkového reward systému. Mozkové sítě člověka (a všech obratlovců) jsou bohužel příliš komplikované na to, aby bylo možné je přehledně zkoumat. Libost byla donedávna vnímána jako funkce mozku vyšších živočichů (a člověka), nově je zřetelné, že mozkové libostní systémy mají i organizmy s jednodušším mozkem (hmyz), které se tak stávají ideálním modelem pro neurovědy. Ve sdělení zpřehledňuji současnou znalost reward systému hmyzu se zdůrazněním toho, že 1) téměř jistě má jejich mozek systém vytvářející motivační drive (podobný složce ´wanting´ reward funkce vyšších živočichů), 2) existují náznaky možné přítomnosti hedonické složky reward či jejího evolučního předchůdce a že 3) reagují na drogy podobně jako savci. V prezentaci je zmíněno několik momentů inspirativních pro chápání mozkového libostního systému člověka, pro obecné modelování reward funkce a pro chápání závislosti (např. jako generalizované poruchy všech evolučně různých úrovní našeho mozku - od úrovně korové po úroveň buněčnou, s potřebou tomu odpovídajících generalizovaných intervencí).

2/ Kateřina Francová: Nekuřácké zóny ve věznicích v ČR

Anotace: Kouření ve věznicích je striktně upraveno zákonem a vnitřním nařízením věznice. Díky specifickému prostředí a provozu však vzešla potřeba optimalizovat způsoby ochrany odsouzených a zaměstnanců před účinky tabákového kouře a v roce 2019 byl generálním ředitelem schválen pilotní projekt Nekuřácké zóny. Projekt má za cíl zhodnotit využitelnost zavedení nekuřáckých zón do věznic, eventuálně zavedení zákazu kouření ve všech prostorách věznic a navrhnout případné legislativní změny týkající se zákazu kouření ve všech prostorách věznic.


3/ Petr Blažek, Vojtěch Dvořák: Hodnocení přínosů programu kontrolované konzumace alkoholu v Kontaktním centru Vlhká Společnosti Podané ruce v Brně

Anotace: Vznik a rozvoj nízkoprahové služby zaměřené na pragmatický harm reduction přístup při práci s výrazně rizikovými uživateli alkoholu. Základní východiska a souhrn zjištění při dosavadní realizaci programu kontrolované konzumace alkoholu v rámci sociální služby.


4/ Tomáš Páleníček: Využití psychedeliky asistované terapie napříč psychiatrickými diagnózami