Paralelní sekce - Nové služby

04.11.2022

Vážení kolegové,
druhá odpolední paralelní sekce (mezi jednotlivými příspěvky je vždy 5 minut přestávka, během této přestávky je možné přecházet mezi jednotlivými příspěvky v daném bloku) představí nové služby v oboru adiktologii následujícími příspěvky:


14:15 / 15:50 - Nové služby - reforma péče o duševní zdraví (malý sál)


1/ Miloslava Vlková: Reforma péče o duševní zdraví - vznik nových služeb

Anotace: Stručné shrnutí projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné: Vznik a fungování ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (dále jen "ARP-AD") a multidisciplinárních týmů na podporu adiktologických pacientů/klientů (dále jen "AMT") - v čem jsou tyto služby nové, kdo jsou klienti těchto služeb, multidisciplinarita, case management, individuální plán, výhody/nevýhody služby, regionalista, síťování, postavení adiktologa, důležitost doplňkových služeb, udržitelné financování, výhled do budoucna.

2/ Ondřej Jedlička: ARPAD - Psychiatrická ambulance s rozšířenou působností pro adiktologické pacienty SANANIM - komplexní péče a jak ji uplatit

Anotace: Jedním z hlavních cílů v rámci fungování týmu pilotního projektu ARPAD je najít specifickou roli pro každou odbornost, jak využít vzájemnou spolupráci ke zvýšení kvality péče a komplexnímu přístupu ke klientům. Zde je důležité vyzdvihnout hledání výhod a funkčnost začlenění do adiktologického tým klinického psychologa a zdravotní sestry pro péči v psychiatrii. Koncepční nastavení ARPAD umožňuje práci s klienty i mimo prostory ambulance - v přirozeném prostředí klientů a také zajištění kontinuity spolupráce s klienty i během hospitalizace. K dlouhodobé udržitelnosti tohoto přístupu je potřebné především prosazení signálních výkonů adiktologa a zdravotní sestry. Více odborností a práce s klienty v ambulanci i mimo ni zajišťuje možnost pracovat s širším spektrem klientely. Ať už na škále od destabilizovaných klientů až po relativně stabilizované, také v různých fázích užívání (užívající nebo abstinující), i s různou mírou motivace ke změně (usilující o abstinenci, kontrolované užívání nebo substituci). V rámci pilotního projektu ARPAD je dále testována potřeba úpravy stávajících výkonů, především frekvenčních omezení. Změna stávajících výkonů by měla zajistit udržitelnost přístupu podporujícího práci s náročnou klientelou a jeho uplatitelnost ze zdravotního pojištění.

3/ Aneta Dolejšová, Jakub Havlíček: Centrum duševního zdraví pro adiktologické pacienty v Plzni: Pilotování projektu, zavádění multidisciplinarity a aktuální stav

Anotace: Cílem příspěvku je přiblížit realizaci Adiktologického multidisciplinárního týmu v Plzni (AMT) jako pilotního projektu v rámci reformy psychiatrické péče a jeho transformaci do tzv. "ostrého provozu" na Centrum duševního zdraví pro adiktologické pacienty (CDZ-A). V příspěvku se zaměříme na reflexi zavádění multidisciplinarity a case managementu v rámci našeho zařízení. Popíšeme vývoj pilotního projektu v čase a jeho aktuální stav po několikaměsíčním "ostrém provozu". Pokusíme se shrnout přínos CDZ-A pro cílovou skupinu a poukázat na možné směry vývoje. Nebude chybět ani příklad dobré praxe demonstrovaný na kazuistice klienta.

4/ Martin Svoboda: Adiktolog v centru duševního zdraví

Anotace: V příspěvku se zaměřím na roli, kterou hraje a může hrát adiktolog v Centru duševního zdraví. Je účelné, aby adiktolog pracoval přímo v Centru duševního zdraví a věnoval se zde pacientům/pacientkám i s adiktologickou zátěží či bude postačující využívat odkazy do stávající sítě adiktologických služeb?