Kdo je ČAA

Výkonný výbor

Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku a je volen Členskou schůzí na období 4 let. Práva a povinnosti členů Výboru jsou uvedeny ve Stanovách Asociace. Aktuální Výbor byl zvolen 14.10.2020 a skládá se z 5 členů viz níže. 

Mgr. Anna Volfová

člen Výkonného výboru


Mgr. et Mgr. Martin Svoboda

1. místopředseda


Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Předsedkyně


Mgr. Tomáš Jandáč

2. místopředseda


Mgr. Karel Kolitsch

člen Výkonného výboruPR oddělení

  • Sára Svobodová
  • Marika Michajlovičová

Revizní komise

je jedním z orgánů Asociace. Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek svou činnost v souladu s těmito stanovami a s právními předpisy, kontroluje hospodaření spolku.

Členové jsou:

  • PhDr. Kateřina Andrlová
  • Kateřina Čiberová
  • PhDr. Marek Hošek

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je svolávána Výborem alespoň 1x ročne a účastní se jí všichni členové Asociace (také Členská základna). Práva a povinnosti členů jsou uvedeny ve Stanovách Asociace.

Aktuálně evidujeme přes 150 členů.

Kreditní komise

rozhoduje o vydání souhlasného stanoviska se zařazením vzdělávací aktivity do systému celoživotního vzdělávání adiktologů. Toto stanovisko vydává ČAA na základě vyplnění a doložení všech dokladů.

Aktuální členové kreditní komise:

  • Mgr. et Mgr. Martin Svoboda
  • Mgr. Anna Volfová

Etické kolegium SNN ČLS JEP

Etické kolegium SNN ČLS JEP (EK SNN) bylo zvoleno na společném jednání členů výborů SNN ČLS JEP, A.N.O. a ČAA. Na prvním jednáním dne 22. 10. 2019 se uskutečnila volba předsedy, místopředsedů a tajemníka, které zohledňují zastoupení jednotlivých organizací. 

 Více informací ZDE

ODBORNÉ SEKCE

ODBORNÁ SEKCE PRO VÝKON PROFESE ADIKTOLOGA (OSPA)

OSPA vznikla v roce 2015 a je primárně zaměřena na výkon profese adiktologa ve zdravotnictví. V rámci pravidelných setkání (1-2x ročně) jsou řešena témata z oblasti ambulantní péče, výkonu profese adiktologa v lůžkových zařízeních a sociálních službách a dále praktické a metodické aspekty provozu adiktologické ambulance, návrhy na změny vyhlášek a metodických pokynů, dále rozvoj komunikace se zdravotními pojišťovnami (ZP), sdílení zkušeností se ZP, vykazováním dat ZP a sdílení dobré praxe profese adiktologa.

Předseda OSPA: Tomáš Brejcha

DALŠÍ ODBORNÉ SEKCE

Vzhledem k šíři témat ustanovil VV tzv. delegáty. Tito delegáti jsou členy Asociace a vzhledem ke svému zaměření pravidelně informují Asociace o dění v určitých oblastech.

Pro oblast závislosti na tabáku:  

  • Mgr. Adam Kulhánek

Pro oblast gamblingu: 

  • Bc. František Trantina