Často kladené dotazy

Co získám absolvováním specializačního vzdělávání (SV)?

 • Absolvováním specializačního vzdělávání (SV) získá absolvent tzv. specializovanou odbornou způsobilost pro výkon specifických činností. Na tuto způsobilost budou v budoucnu vázány nové výkony, vyšší finanční ohodnocení, nové kompetence. Dlouhodobě vyjednáváme o možnosti vstupu do psychoterapeutické specializace v rámci zdravotnictví. Jedná se o nejvyšší stupeň klinického vzdělání v adiktologii se zaměřením na specifické a komplikované cílové skupiny s fokusem na použití nejnovějších klinických doporučených postupů. V současnosti je specializovaná způsobilost vázána s získáním nejvyššího indexu v kategorii S, tedy S4.

Jak se přihlásím do specializačního vzdělávání?

 • Nejprve je třeba zaslat žádost o zařazení do oboru Adiktolog-Klinická adiktologie. Informace, jak na to, získáte zde: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN01ZADOSTZARAZENISV
 • Pro SV Klinická adiktologie je akreditován Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (IPVZ). Informace o přihlášení do SV naleznete na webu www.ipvz.cz. Doporučujeme se na webu zaregistrovat, po registraci je možné se přihlásit k odběru novinek a informování o nově vypsaných kurzech.

Kdy bude SV probíhat?

 • První běh je plánován na červen 2024. SV se skládá z 4 modulů - základní (ZM), odborný 1 (OM1), odborný 2 (OM2) a odborná praxe (OM3). ZM a OM1 pro první běh proběhnou v roce 2024, OM2 je plánován na rok 2025. OM3 si student může plnit kdykoliv během vzdělávání.
 • Další modul se bude vypisovat dle zájmu. Je tedy vhodné se hlásit instruktorce i když aktuální modul není zrovna vypsán. IPVZ Vás pak informuje o vypsání dalšího modulu.

Kolik stojí SV?

 • Zatím máme dispozici pouze odhad, ten se pohybuje mezi 50 a 100tisíci.

Pro koho je SV určeno?

 • podmínkou vstupu je odborná způsobilost k výkonu profese adiktologa a magisterské vzdělání v oboru adiktologie (níže podrobně z vzdělávacího programu)
 • je nutné splňovat obě podmínky zároveň - tedy mít BC adiktologie (případně mít způsobilost uznanou) A mít MGR adiktologie
a) získání odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa dle § 21a zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 96/2004 Sb.") nebo přiznání odborné způsobilosti adiktologa podle ustanovení čl. VIII bodu 2 zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony nebo uznání odborné způsobilosti podle hlavy VII nebo VIII zákona č. 96/2004 Sb. a 
b) absolvování magisterského studia v oboru adiktologie. 


Jak SV vypadá (kolik má hodin, co musím absolvovat)?

 • Program má celkem 670 hodin, z toho 130 hodin praxe, 100 hodin teoreticko-praktických nácviků a 440 hodin odborné praxe na akreditovaných pracovištích.
 • Teorie je rozdělena na online webináře a setkání face-to-face. (Např. OM1 má 40 hodin face-to-face výuky a 70 hodin webinář, ZM a OM2 zhruba 50 % online).
 • Kompletní vzdělávací program, jeho obsah a podmínky je k dispozici ZDE

Kdo SV pořádá?

 • Aktuálně je pro SV Klinická adiktologie akreditován IPVZ, kurz organizuje konkrétně Katedra pro návykové nemoci a adiktologii. O jiných institucích či organizacích, které by se chystali k akreditaci, nemáme informace.

Na koho se můžu obrátit, když si nevím rady?

 • V rámci IPVZ je k dispozici instruktorka pí. Markéta Leissová (leissova@ipvz.cz ), na kterou je možné se obracet ve věci SV na IPVZ. Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit i na ČAA (office@asociaceadiktologu.cz).

Jak je provázaný kurz S4 se specializací Klinický adiktolog?

 • Kurz S4, tedy CK Adiktologie v klinické praxi, je totožný s Odborným modulem 1 - tj. jedním z modulů v rámci specializačního vzdělávání Klinický adiktolog. Konkrétně je identická teoretická část (110 hodin). Díky identickému programu CK a OM1 je možné dosáhnout na uznání (viz níže).

Jak je to s uznáváním kurzu S4 a klinickým adiktologem?

 • Pokud absolvujete CK Adiktologie v klinické praxi a v budoucnu budete studovat Klinického adiktologa, můžete požádat IPVZ o uznání CK jako Odborného modulu 1 v rámci specializace.

Pokud účastník specializačního vzdělávání absolvoval certifikovaný kurz Adiktologie v klinické praxi a požádá o započtení modulu OM 1 – Adiktologie v klinické praxi do specializačního vzdělávání Adiktolog – Klinická adiktologie (také modul OM 1 – Adiktologie v klinické praxi), je možné jej započítat, protože tyto moduly jsou totožné. O žádosti o započtení rozhodne pověřená organizace (IPVZ), o odvolání proti tomuto rozhodnutí pak rozhoduje ministerstvo (§ 56 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb.)

  1. Uznání je možné i opačně - pokud získáte specializovanou způsobilost v klinické adiktologii, můžete zažádat o uznání absolvování OM1 jako teoretické části CK. V takovém případě však uznání nepotřebujete, jelikož získáním specializované odborné způsobilosti dosáhnete na možnost uzavření smluv s pojišťovnami.

Pokud se klinický adiktolog vzdělává v rámci certifikovaného kurzu Adiktologie v klinické praxi a požádá o započtení modulu OM 1 ze specializačního vzdělávání Adiktolog – Klinická adiktologie do certifikovaného kurzu, je to možné, neboť oba moduly jsou totožné. O započtení rozhoduje akreditované zařízení, o započtení vydá potvrzení (§ 61 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb.). Není však zřejmé, z jakého důvodu by adiktolog se specializovanou způsobilostí vstupoval do certifikovaného kurzu.


Co má ČAA společného s SV Klinická adiktologie?

 • ČAA tvořilo společně s Klinikou adiktologie pracovní skupinu, která pracovala na sestavení vzdělávacího programu Klinická adiktologie od roku 2013. V této spolupráci se podařilo dosáhnout výsledku po 10 letech - tedy schválení programu Ministerstvem zdravotnictví, jeho vydáním ve Věstníku MZ. ČAA je nadále konzultačním prvkem a spolupracuje s IPVZ pro hladké spuštění programu.