Co je ČAA

Česká asociace adiktologů, z.s. vznikla jako občanské sdružení dne 10. 2. 2009 registrací ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Podle § 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, je považována od 1. 1. 2014 za spolek a je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis.zn. L19849 s IČO 26569434. 

ČAA je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je otevřena pro všechny absolventy studijního oboru adiktologie a další pracovníky působící v oboru adiktologie s působností po celé České republice.

CÍLE A ČINNOST

dle Stanov

ÚČEL

Účelem spolku je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor adiktologie.

OBSAH ČINNOSTI

 1. podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního vzdělávání adiktologů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdělávání ve smyslu aktuálních právních předpisů;
 2. účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce adiktologických služeb, podávat koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a institucím a v tomto ohledu spolupracovat s jinými organizacemi obdobného či souvisejícího zaměření; 
 3. zastupovat členy spolku při koncepční komunikaci a jednání se státními orgány v příslušné oblasti, jakož i institucemi, zabývajícími se vydáváním speciálních norem a pravidel přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami v oboru adiktologie;
 4. upevňovat a posilovat postavení a možnosti členů spolku nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku;
 5. podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti; 
 6. přispívat do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, pravidel a norem týkajících se zejména adiktologických služeb, nakládání s legálními a nelegálními drogami apod.;
 7. spolupracovat na změnách systému týkajících se adiktologických služeb; 
 8. vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání členů spolku či jejich zaměstnanců nebo spolupracovníků ve smluvním vztahu a v té souvislosti organizovat konference, školení a přednášky, jejichž obsahem bude problematika oboru adiktologie;
 9. podporovat a rozvíjet adiktologický výzkum a iniciovat koncepční změny v této oblasti;
 10. spolupracovat s ostatními profesními a zájmovými spolky, neziskovými organizaci a obdobnými subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se obdobnou činností jako spolek;
 11. aktivně působit jako člen v rámci mezinárodních organizací stejného či obdobného zaměření;
 12. podporovat aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, jejich cílem bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se poskytováním adiktologických služeb.