HÁJÍME PROFESI ADIKTOLOGA

PROFESNÍ SPOLEČNOST

Další jednání VV proběhne 14.10.2021

Členská schůze proběhne 3. listopadu 2021 od 16:00 v Praze!

OSPA proběhne 12.10.2021!


"ČAA je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je otevřena pro všechny absolventy studijního oboru adiktologie a další pracovníky působící v oboru adiktologie s působností po celé České republice." 


Nejnovější informace v sekci NOVINKY

Aktuální dění v Asociaci i oboru, zajímavé odkazy, reference

 

AKTIVITY

Na základě spolupráce Výkonného výboru a Členské základny se Asociace podílí na aktivitách vedoucích k rozvoji profese.

Veřejnosprávní a odborná sféra

ÚČAST V TÉMATICKÝCH SKUPINÁCH A HÁJENÍ PROFESE ADIKTOLOGA

Jednou z klíčových aktivit je podílet se na odborných, mezirezortních a jiných správních pracovních skupinách. Profesní organizace svou působností monitoruje pozici adiktologů, účastní se diskuzí a sleduje vývoj pracovního a legislativního prostředí.  

Vzdělávání adiktologů

MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ADIKTOLOGA

Poskytujeme informace o možnostech vzdělávání v oboru. Na základě spolupráce s našimi partnery sdílíme odkazy na vzdělávací akce. Podílíme se na rozvoji dalších stupňů kvalifikace, aktuálně například na specializačním vzdělávání Klinický adiktolog.

Akreditace akcí

OBLAST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘEHLED KVALITNÍCH AKCÍ

Prostřednictvím naší kreditní komise poskytujeme akreditaci vzdělávacím akcím na základě zaslané žádosti. Akreditace akce poskytuje přehled o kvalitních a adekvátních vzdělávacích akcí pro adiktology v rámci procesu celoživotního vzdělávání.

Prostor pro diskuzi a spolupráci

ODBORNÁ SEKCE PRO VÝKON PROFESE ADIKTOLOGA

Pro zajištění rozvoje a zkvalitňování profese adiktologa je nezbytná možnost diskuze a spolupráce v rámci odborné obce. Asociace zajišťuje setkávání adiktologů v rámci setkání Odborné sekce pro výkon profese adiktologa, jež je platformou pro sdílení potřeb a zkušeností.

NÁŠ CÍL a fokus činnosti

"Asociace sjednocuje na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjí nelékařský zdravotnický obor adiktologie. "

VZDĚLÁVÁNÍ

Vytváříme, prosazujeme a realizujeme vstupní a celoživotní vzdělávání adiktologů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdělávání ve smyslu aktuálních právních předpisů.

KONCEPCE OBORU

Účastníme se tvorby, zdokonalování a rozvoje systému a koncepce adiktologických služeb, podáváme koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a institucím a v tomto ohledu spolupracujeme s jinými organizacemi souvisejícího zaměření.

ADVOCACY

Zastupujeme členy spolku při koncepční komunikaci a jednání se státními orgány v příslušné oblasti, jakož i institucemi zabývajícími se vydáváním speciálních norem a pravidel přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami v oboru adiktologie.

POSÍLENÍ PROFESE

Upevňujeme a posilujeme postavení a možnosti členů spolku nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku.

PODPORA ZDRAVOTNÍKŮ

Podporujeme aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti.

LEGISLATIVA

Přispíváme do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, pravidel a norem týkajících se zejména adiktologických služeb, nakládání s legálními a nelegálními drogami apod.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s ostatními profesními a zájmovými spolky, neziskovými organizaci a obdobnými subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se obdobnou činností jako spolek.

PODPORA VÝZKUMU A SDÍLENÍ

Podporujeme rozvoj adiktologického výzkumu, vytváříme vhodné podmínky pro vzdělávání členů spolku či jejich zaměstnanců nebo spolupracovníků ve smluvním vztahu a v té souvislosti spoluorganizujeme konference, školení a přednášky. 

MEZINÁRODNÍ PODPORA

Podporujeme aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se poskytováním adiktologických služeb.

SDÍLEJTE S NÁMI VAŠE AKTUÁLNÍ TÉMATA V OBORU, ÚSPĚCHY I NESNÁZE!

PARTNEŘI